Korporatyvinis valdymas

FIMA yra tarptautinė bendrovė, kurios pagrindinis akcijų paketas priklauso JAV akcijų biržoje listinguojamai kompanijai „MVC Capital Inc.“. Kompanija vadovaujasi aukščiausiais etikos standartais ir iš savo valdomų įmonių reikalauja skaidrumo ir atskaitomybės.

Būdama „MVC Capital Inc.“ dalimi, FIMA vadovaujasi tais pačiais veiklos standartais ir Etikos kodeksu.

„MVC Capital Inc.“ užtikrina, kad valdomose bendrovėse būtų laikomasi JAV teisės akto FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) reikalavimų, draudžiančių įmonėms papirkinėti ar kitaip asmeniškai atsilyginti užsienio šalių valstybės tarnautojams.

FIMA aukščiausio lygio vadovai reguliariai dalyvauja FCPA atitikties mokymuose ir turi tai patvirtinančius sertifikatus.

Deklaracija:

ĮMONĖS VADOVAI YRA SUSIPAŽINĘ SU FCPA TVARKA IR PROCEDŪROMIS IR OFICIALIAI PATVIRTINA, KAD FIMA LAIKOSI FCPA BEI ANTIKORUPCINIŲ ĮSTATYMŲ SAVO ŠALYJE IR KAD NĖ VIENAS ĮMONĖS DARBUOTOJAS, SUBRANGOVAS AR ATSTOVAS NESIŪLYS, NEMOKĖS, NEŽADĖS IR NEPATVIRTINS MOKĖJIMO PINIGAIS AR KITOMIS VERTYBĖMIS TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI JOKIAM VALDŽIOS ATSTOVUI, POLITINEI PARTIJAI, JOS NARIUI AR KANDIDATUI Į POLITINĮ POSTĄ SIEKIANT IŠSKIRTINIŲ VERSLO SĄLYGŲ FIMAI AR JOS DUKTERINĖMS ĮMONĖMS VISAME PASAULYJE.

Veiklos etika

FIMA vadovai ir darbuotojai savo veikloje vadovaujasi Nulinės tolerancijos korupcijai politika, kurioje numatytos antikorupcinės atsakomybės, saugaus informavimo apie neteisėtą veiklą procedūros bei kitos priemonės.

Bendrovė yra aktyvi asocijuotų verslo struktūrų narė ir palaiko asociacijų etikos ir korupcijos prevencijos iniciatyvas.

FIMA priklauso Lietuvos verslo konfederacijai (ICC Lietuva) ir yra pasirašiusi Tiekėjų etikos kodeksą viešuosiuose pirkimuose. Šis kodeksas – tiekėjų pastangų viešuosius pirkimus skaidrinti ir efektyvinti iš savo pusės, išraiška.

Tam, kad viešieji pirkimai vyktų sklandžiai, perkančiosios organizacijos neabejotinai turi bendrauti su tiekėjais. Tačiau šis santykis privalo būti tinkamas ir būtinai – etiškas. Praktikoje vis dar susiduriant su viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių tiekėjų veiksmais, nederančiais su etišku elgesiu, veiksmų turi imtis patys tiekėjai, kadangi nuo neetiškų veiksmų nukenčia ne tik jie, tačiau ir perkančiosios organizacijos, o kartu ir jų vykdomos viešosios funkcijos, t.y. viešasis interesas.

Bendrovė taip pat palaiko ir pritaria Lietuvos verslo konfederacijos bei tarptautinės verslo konfederacijos ICC antikorupcinėmis nuostatoms ir iniciatyvomis.

FIMA yra įtraukta į NATO konkursų dalyvių sąrašą ir atitinka NATO palaikymo ir viešųjų pirkimų organizacijos (NSPO), kuriai priklauso ir Lietuva, reglamentą bei laikosi NATO Code of Conduct principų: sąžiningumo, lojalumo, atskaitomybės, nešališkumo ir profesionalumo.

Elgesio taisyklės

Etikos ir antikorupcijos standartai bei vertybės, privatumo politika yra aiškiai deklaruojami bendrovės FIMA vidaus tvarkose ir procedūrose bei pristatomos bendrovės įmonės darbuotojams.

Du įmonės aukščiausio lygio vadovybės atstovai, generalinis direktorius ir finansų direktorius, yra atsakingi už antikorupcinės veiklos standartų diegimą ir priežiūrą įmonėje ir už šią veiklą kasmet atsiskaito bendrovę kontroliuojančiai „MVC Capital Inc.“.

FIMA Nulinės tolerancijos korupcijai politikoje bei Darbo tvarkos taisyklėse yra apibrėžiama dovanų bei galimo poveikio darymo kontrolės politika bendraujant su užsakovais, tiekėjais, partneriais. Su šiomis taisyklėmis supažindinami visi darbuotojai, o rizikas nuolat vertina, vidaus tvarkas tobulina ir jų laikymąsi prižiūri atsakingi bendrovės padaliniai.